Algemene voorwaarden Zeelanddahlia.nl &dahliawebshop.nl te Heinkenszand

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl de ondernemer vermeld in artikel 2, dan wel diens rechtsopvolger;
 2. Wederpartij: een Consument, of wel een natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst met betrekking tot de levering van bollen en knollen aangaat met Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl
 3. Verkoopovereenkomst op afstand: verkoop via een internet medium door Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd (14 dagen na plaatsing van uw order af te zien van de “overeenkomst op afstand”.
 6. Dag: kalenderdag.
 7. Levertijd: Producten besteld na de zomer en betaald zijn worden in volgorde van binnenkomst van de bestellingen uitgeleverd vanaf februari van het jaar daarop.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl te Heinkenszand. Bestuurd door Frans H. Sturm. Geboren 30-05-1954

Bezoek- postadres      Julianastraat 3, 4451BS Heinkenszand

GSM:                          +31 612745789

E-mailadres:               franssturm@zeelandnet.nl

KVK nummer:           KVK nummer 70640092

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op elk aanbod van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl en zijn wederpartij.
 2. De toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Door het enkele feit van het aangaan van een overeenkomst, doet de wederpartij afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl slechts, indien en voor zover door Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl schriftelijk bevestigd.
 4. In het geval de algemene voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert deze overeenkomst.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De publicatie van de producten en diensten is een vrijblijvende invitatie voor de wederpartij om bij Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl diensten en/of producten te bestellen c.q. af te nemen. Verkeerde prijzen die in het maatschappelijk verkeer niet redelijk zijn, kwijten Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl van elke verplichting.
 2. Met het versturen van de bestelling via enig communicatie middel heeft de wederpartij een binding voor het afnemen van de bestelde zaken.
  Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl zal zijn uiterste best doen, de bestelde goederen te leveren binnen de daarvoor geldende termijn. Onder een geldende termijn wordt verstaan een periode waarbij redelijke wijs gezien het product geplant dient te zijn om tot een verwachte ontwikkeling te komen/groeien.
  Als Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl een bestelling niet kan uitvoeren, wordt dit aan de wederpartij medegedeeld.
 3. De ordergrootte bedraagt minimaal EUR 20,00, exclusief verzendkosten. Nabestellingen worden als een nieuwe order beschouwd.
 4. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de webshop vermeld.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod.
 2. Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd, gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten aan consumenten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een termijn van veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de order door Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl.
 2. De consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door, Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. een per post verstuurde brief, of e-mail) te informeren over de beslissing om de overeenkomst met Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl te herroepen.
 3. Om de herroepingstermijn na te komen volstaat de mededeling betreffende de uitoefening van het recht van herroeping.

 

Artikel 7 – Gevolgen in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van administratieve verwerking (€ 10,00), voor zijn/haar rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl dit bedrag, zo spoedig mogelijk, onder inhouden van de administratiekosten, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zal hetzelfde betaalmiddel gebruikt worden als dat de consument bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij met u nadrukkelijk iets anders overeen is gekomen, in elk geval zal deze terugbetaling voor de consument geen extra kosten met zich brengen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De wederpartij die geen consument is, heeft geen herroepingsrecht.
 2. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl alleen worden uitgesloten indien Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 9 – De prijs en kosten van verzending

 1. Alle prijzen luiden in euro en zijn inclusief Nederlandse BTW. Wanneer u van buiten Nederland verzendt kan dit invloed hebben op de BTW. Dit is het gevolg van een Europese maatregel met ingang van 1 juli 2021.
 2. Wij werken met natuurproducten, daarom kunnen wij de prijzen niet onbeperkt garanderen. Door meevallende of tegenvallende oogsten kunnen onze inkoopprijzen sterk fluctueren. Alleen bij zeer extreme prijswijzigingen zullen wij deze doorberekenen.
 3. Verzending geschiedt via PostNL of een andere pakketdienst. Voor vrachtkosten en verpakking brengt Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl per bestelling kosten in rekening. Verzending geschiedt voor risico van de wederpartij, welk risico kan worden ondervangen door het afsluiten van een transportverzekering. Indien u hiervan gebruikt wenst te maken kunt u dit aangeven via een apart (e-mail) bericht.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl levert uitsluitend kwalitatief goede producten. Klachten over de groei kunnen wij niet accepteren. Immers, vanaf de aflevering door de verzender kunnen wij de behandeling van het product niet meer volgen.
 3. Klachten over vermeende soortonechtheid, tijdens de aanvang van de bloei waargenomen, dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld. Een vergoeding zal nooit meer bedragen dan de factuurwaarde. Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl staat niet in voor hergroei. Wij hebben het recht om de producten te (laten) controleren. U dient voor een dergelijk bezoek toestemming te verlenen om de schade waar te nemen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de besteller aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, met dien verstande dat leveringen uitsluitend plaatvinden binnen de Europese Unie en/of Zwitserland.
 3. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding conform het vorige lid zal Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Bestellingen van de producten worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Indien een artikel is uitverkocht, geldt het overige door u bestelde als zijnde de definitieve bestelling.
 5. Er worden geen vervangende soorten geleverd, tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend.
 1. Een beroep op overmacht kan nl dahliawebshop.nl van zijn verplichting tot levering op grond van een gedane bestelling ontheffen.
 2. Aanpassingen van reeds geplaatste bestellingen zijn mogelijk, er kunnen dan kosten in rekeningen worden gebracht.

 

Artikel 12 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan middels betaling via de in de webshop aangegeven betaalmogelijkheden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl. De schadeafhandeling zal geschieden door onze verzekeraar.
 2. Indien om welke reden dan ook de bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl beperkt tot het met betrekking tot de betreffende aankoop gefactureerde bedrag.
 3. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 4 maanden na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de wederpartij met de schade en met Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Eventuele klachten, voor wat betreft gebreken en tekorten, moeten binnen vijf dagen na ontvangst van het pakket (de pakketten) schriftelijk, waaronder mede verstaan per e-mail, worden gemeld. Het gebrek of tekort dient door de wederpartij volledig en duidelijk te worden omschreven. Uw e-mail kunt u richten aan: franssturm@zeelandnet.nl of per post aan ons correspondentieadres.
 2. Bij Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de mededeling beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst tussen Zeelanddahlia.nl dahliawebshop.nl en de wederpartij, dan wel voortvloeiende uit de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Middelburg