Veelgestelde vragen / Frequently Asked Questions

Lees hieronder extra informatie over het laten groeien van de dahliabollen

Read additional information about growing the dahlia bulbs below

Als je denkt dat er nog nachtvorsten komen, dan dien je de dahliaknollen voor die tijd gerooid te hebben. (Het uit de grond halen). Je gaat ze veiligstellen voor de aankomende kou. Als je ze niet uit de grond haalt loop je de kans op het bevriezen van je dierbare dahliaknollen.
Niet alleen de vorst is een gevaar voor de knollen in de winter. Een natte winter, zoals we al een paar keer hadden of een nat voorjaar kunnen funest zijn voor de dahliaknollen. Ze kunnen gaan verrotten. Als jij je dahliaknollen wenst te behouden, hier de volgende tips:
Knip de plant af tot ongeveer 20 centimeter boven de grond. Gebruik bij voorkeur een vork of riek. De rond de stelen het naamlabel. Hierdoor blijven ze herkenbaar.
Eventueel schrijf je daarbij de eigenschappen van de plant.
De knollen bewaar je, ondersteboven, enige tijd op een droge en tegen de zon, beschutte plaats. Verwijder het zand of grond van de dahliaknol. Spuit ze niet schoon. Als je dat wel doet dan loop je het risico dat je de wanden van de dahliaknol beschadigd. Bovendien zal erg hoogst waarschijnlijk water in de restanten van de stelen.
Opbergen. Voor je ze opbergt in een open kist, kijk de dahliaknollen na op onrechtmatigheden. Voor je ze opbergt, knip de stengels terug. Doe dit zover dat het groen is verdwenen. Immers het groen bevat vocht, vocht kan schimmel veroorzaken en schimmel genereert eventueel ziektes. De beste bewaar temperatuur is niet boven de 10 graden maar ook niet onder de 5 graden Celsius. Controleer de knollen iedere maand een keer op mutaties in de knol. Dat kan variëren van rotting van de dahliaknollen tot knagerij van ongedierte.
Als je ze toch in de grond laat, dan loop je het risico dat ze volgend jaar niet meer terug komen. Of ze komen maar gedeeltelijk naar boven. Heel erg jammer is het, dat je dat pas ontdekt op zijn vroegst in april ongeveer. Je kunt er mogelijk toch nog bijbestellen in onze web-shop maar de ervaring leert dat dan de meeste al zijn uitverkocht. Dat zou jammer zijn. Onze tip is dan ook om er enkele bij te kopen en deze in een pot te planten in een niet al te grote bloempot. Ik gebruik een precies passende pot. Waarom? De knol krijgt weinig aarde en zal hoofzakelijk wortels vormen in de pot. Als je hem er later uit haalt, zal hij nagenoeg geen potaarde verliezen. Op deze wijze zal de groei nagenoeg niet belemmerd worden.

Let op! Sommigen adviseren om de knollen die je in de grond laat, af te dekken met bladeren of stro. Het is een goede bescherming voor je dahliaknollen, vergeet niet dat onder andere slakken dit ook een fijne overwinteringsplaats zijn.

Wij van Zeelanddahlia.nl wensen jou veel plezier met jouw fantastische hobby: DE DAHLIA.

Welkom op onze open dagen in het laatste weekend van Augustus ieder jaar in onze showtuin. Vanaf oktober ieder jaar, verkopen wij rechtstreeks uit de tuin. Ook jij kunt je daar ieder jaar voor aanmelden via onze website.

Je kunt nu met een gerust hart de knollen bestellen.
Wij zullen de dahliaknollen pas verzenden, wanneer de vorstperiode verdwenen is.
Voor Scandinavië zullen wij in maart eerst een “weer” check dpen.
We zullen je dan vragen of de vorstperiode verdwenen is in je land

In principe zenden wij de knollen toe.
De webshop berekent de verzendkosten automatisch.
Restitutie houdt veel administratie in.
U kunt ook kiezen omp voor het verzendbedrag 3 extra dahliaknollen mee te nemen.

Het best is niet te planten voor eind april.
Ook is het belangrijk om te kijken naar de komende weersverwachting.
Plant nooit beneden een grondtemperatuur beneden de 14 graden C.
Ook dient de grond niet te nat te zijn.
Het is niet goed voor de structuur van de grond. Het belemmert de groei van de plant.

If you think there will be night frosts, you should have lifted the dahlia tubers before then. (Getting it out of the ground). You are going to secure them for the coming cold. If you don’t get them out of the ground, you run the risk of freezing your precious dahlia tubers.
Not only the frost is a danger for the tubers in winter. A wet winter, as we already had a few times, or a wet spring can be disastrous for you dahlia tubers. They can rot. If you want to keep your dahlia tubers, here are the following tips:
Cut the plant to about 20 centimeters above the ground. Preferably use a fork or fork. The around the stems the name label. This keeps them recognizable.
If necessary, write down the properties of the plant.
Store the tubers, upside down, in a dry place protected from the sun for some time. Remove the sand or soil from the dahlia tuber. Do not spray them clean. If you do, you run the risk of damaging the walls of the dahlia tuber. In addition, water will most likely get into the remnants of the stems.
store. Before you store them in an open box, check the dahlia tubers for irregularities. Before you store them, cut the stems back. Do this until the green is gone. After all, the greenery contains moisture, moisture can cause mold and mold possibly generates diseases. The best storage temperature is neither above 10 degrees nor below 5 degrees Celsius. Check the tubers once a month for changes in the tuber. This can vary from rotting of the dahlia tubers to gnawing pests.
If you do leave them in the ground, you run the risk that they won’t come back next year. Or they only partially come up. It is a great pity that you only discover that in about April at the earliest. You may still be able to order additional ones in our web-shop, but experience has shown that most are already sold out. That would be a shame. Our tip is therefore to buy a few more and to plant them in a pot in a not too large flower pot. I use a precisely fitting pot. Why? The tuber receives little soil and will mainly form roots in the pot. If you take him out later, he will lose almost no potting soil. In this way growth will hardly be hindered.

Pay attention! Some recommend covering the tubers you leave in the ground with leaves or straw. It is a good protection for your dahlia tubers, do not forget that, among other things, snails are also a nice wintering place.
We from Zeelanddahlia.nl wish you a lot of fun with your fantastic hobby: THE DAHLIA.
Welcome to our open days in the last weekend of August every year in our showroom. From October every year, we sell directly from the garden. You can also register for this every year via our website.

You can now order the tubers with confidence.
We will only send the dahlia tubers when the frost period has passed.
For Scandinavia we will first send a message in March.
We will then ask you if the frost period has disappeared in your country

In principle, we send the tubers to you.
The webshop calculates the shipping costs automatically.
Refunds involve a lot of administration.
You can also choose to include extra dahlia tubers for the shipping amount.

It is best not to plant before the end of April. It is also important to look at the upcoming weather forecast. Never plant below a soil temperature below 14 degrees C. Also, the soil should not be too wet. It is not good for the structure of the soil. It hinders the growth of the plant.