Beste dahlia liefhebber,

For non-Dutch speakers: go to our website www.zeelanddahlia.nl 
Choose the flag of your country there, press the flag, you will see that the webshop is translated into the language of the flag (Your Country).

Fijn dat je onze webshop bezoekt. We hebben onze uiterste best gedaan om het bestellen voor jou zo eenvoudig mogelijk te maken..

Doordat “Brussel” heeft besloten nieuwe EU-BTW-richtlijnen in te voeren, in plaats van het Nederlandse tarief, dienen wij het tarief van het land van de afnemer te berekenen. Dit is een Europese maatregel die wij ook moeten volgen voor personen zonder een BTW- of Vatnummer.. Dit heeft dus invloed op de totaalprijs van uw bestelling. Als u uw land hebt ingevoerd, dan past het systeem automatisch de prijzen voor jou aan, Dat is wel zo gemakkelijk.

Voor buitenlandse bedrijven dienen wij het “0” tarief te hanteren en wordt deze belasting “verlegd”. Bedrijven dienen in de webshop hun BTW/VAT nummer op te geven. Geef dit direct bij je bestelling op. Achteraf kunnen we dit niet meer herstellen. Wij zijn tevens verplicht om uw nummer te controleren!

[English version]
Dear dahlia lover,
Thank you for visiting our webshop. We have done our utmost to make ordering as easy as possible for you.
For translating our webshop; go to www,zeelanddahlia.nl. push the flag of your country
Because “Brussels” has decided to introduce new EU VAT guidelines, instead of the Dutch rate, we have to calculate the rate of the customer’s country. This is a European measure that we must also follow for persons without a VAT or Vat number. This therefore affects the total price of your order. Once you have entered your country, the system will automatically adjust the prices for you. It’s that easy.
For foreign companies we must apply the “0” rate and this tax is “shifted”. Companies must state their VAT/VAT number in the webshop. Please indicate this directly with your order. We cannot recover this afterwards. We are also obliged to verify your number!

ber!

Bij Zeelanddahlia.nl dahlia’s bestellen is eenvoudig.

 1. Maak eerst je account aan.. Ga hiervoor naar “Account” rechtsboven op de openingspagina. Klik hierop. Je vult uw gegevens in. Wanneer je aangemeld bent kun je de bestelling al plaatsen. Ga naar het door jou gekozen product. Klik op het winkelmandje en kies het aantal wat je wenst te bestellen. Dit doe je ook bij een eventueel volgend product.
 2. Als je voldoende producten hebt gekocht ga dan naar afrekenen. Indien van toepassing vul uw BTW/VAT nummer in.
 3. Vul de factuurgegevens in.
 4. Vul de aflevergegevens in.
 5. Vul de gewenste betaalmethode in.
 6. Controleer je bestelling nog eens, accepteer onze Algemene Voorwaarden en klik op “Plaats bestelling”.
 7. Als je hebt gekozen voor elektronisch betalen dan wordt je door gestuurd naar de webpagina om de elektronische betaling te voldoen.
 8. Je krijgt van ons een bevestiging per email.

De levering van de producten doen wij vanaf februari, mits er geen vorstdreiging is. Voorafgaand aan de levering krijgt u een e-mail van de vervoerder over de aflevering. De bestellingen worden in principe in volgorde van de binnenkomst van de bestellingen verzonden. Voor Scandinavie en Oostblok landen doen we dit in overleg met u.

Je hoeft zich geen zorgen te maken over de bestelling. Wij hebben een goede vervoerder. Nadat je van hen een mail of app hebt gekregen kunt jij je bestelling volgen. Dat is al een zorg minder.

Na ontvangst vragen wij je om de verpakking direct te openen en de inhoud te controleren.
Ondanks het “vierogen” principe, kan er wel eens iets mis gaan.
Wat te doen als u niet tevreden bent?
Wanneer u op de één of ander manier beschadiging  ontdekt, dient u dit direct te melden. Via onze email: frans@zeelanddahlia.nl
Afhandeling maakt het gemakkelijk op deze manier:
Als het pakket beschadigd is en uw producten hebben ook schade:

Maak een foto van: De verpakking, de inhoud van de verpakking, met name van de beschadigingen (het liefst een close-up foto), en een duidelijke foto van het verzendlabel. Neem ten all tijde direct contact met ons op. Als wij adviseren dit terug te sturen doe je dit naar:
Zeelandahlia.nl
T.a.v. F.H. Sturm,
Julianastraat 3,
4451BS Heinkenszand
Nederland

Nieuwe EU-BTW-Richtlijnen: Vanwege een nieuwe Europese btw richtlijnen dient het BTW tarief van het land van bestemming berekend worden. Als u van buiten Nederland bestelt dan zal dit bijna altijd gevolg op de hoogte van de totaalprijs van uw bestelling hebben.

Voor bedrijfsmatige buitenlandse bestellers  met een BTW of VAT nummer dienen wij het “0” tarief te hanteren. De BTW wordt “verlegd” naar uw land. Bedrijven dienen in de webshop hun BTW/VAT nummer op te geven. Geef dit direct bij uw bestelling op. Achteraf kunnen we dit niet meer herstellen. Wij zijn verplicht om uw nummer te controleren!

Onze webshop maakt automatisch de berekening voor u, dit is inbegrepen in het eindbedrag.

Ordering dahlias at Zeelanddahlia.nl is easy.

You can create your account. To do this, go to “Account” at the top right of the home page. Click on this. You fill in your details. When you are logged in you can already place the order.

 1. Go to your chosen product. Click on the shopping cart and choose the quantity you wish to order. You also do this with any subsequent product.
 2. If you have purchased enough products, proceed to checkout. Log in or create an account. If applicable, enter your VAT/VAT number.
 3. Enter your billing information.
 4. Enter your delivery details.
 5. Enter the desired payment method.
 6. Check your order again, accept our Terms and Conditions and click on “Place order”.
 7. If you have opted for electronic payment, you will be forwarded to the web page to make the electronic payment.
 8. You will receive a confirmation from us by email.

We deliver the products from March, provided there is no threat of frost during the frost period. Prior to delivery, you will receive an email from the carrier about the delivery.

You don’t have to worry about the order. We have a good carrier. After you have received an email from them, you can track your order. That’s one less worry.

Upon receipt, we ask you to open the package immediately and check the contents.
Despite the “four eyes” principle, sometimes things can go wrong.
What to do if you are not satisfied?
If you discover damage in one way or another, you must report this immediately. Via our email: frans@zeelanddahlia.nl
Checkout makes it easy this way:
If the package is damaged and your products also have damage:

Take a photo of: The packaging, the contents of the packaging, especially of the damage (preferably a close-up photo), and a clear photo of the shipping label
In case of dissatisfaction you may return the order. Do this within 14 days after it has been delivered to you by our shipper.

You send it back to:
Zeelandahlia.nl
attn. F.H. Sturm,
Julianastraat 3,
4451 BS Heinkenszand
Nederland

 

New EU VAT Guidelines: Due to new European VAT guidelines, the VAT rate of the destination country must be calculated. If you order from outside the Netherlands, this will almost always affect the total price of your order.

For commercial foreign buyers with a VAT number, we must apply the “0” rate. The VAT is “transferred” to your country. Companies must state their VAT number in the webshop. Please indicate this directly with your order. We cannot recover this afterwards. We are obliged to verify your number!

Our webshop automatically makes the calculation for you, this is included in the final amount